Vyberte stránku

Ochrana osobních údajů

Provozovatel: Jakub Kopáček
sídlem: Studentská 1225, 735 81 Bohumín
IČO: 05672368
Telefon: +420 733 736 965
Email: jkopacek@dymkaruvkoutek.cz
Webové stránky: https://dymkarskesluzby.cz/

Úvodní ustanovení

 1. Zásady zpracování osobních údajů platí pro všechny návštěvníky webových stránek provozovatele zveřejněných a provozovaných na internetové stránce https://dymkarskesluzby.cz/ (dále je „webové stránky“).
 2. Provozovatel pro ochranu osobních údajů nejmenoval pověřence.

Informace o správci osobních údajů

 1. Identifikační údaje správce osobních údajů jsou následující

Účel zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje návštěvníka technického charakteru za účelem zlepšení a personalizace provozu a chodu webových stránek, tedy v rámci oprávněného zájmu provozovatele, a dále údaje dobrovolně poskytnuté návštěvníkem prostřednictvím kontaktního formuláře. Údaje poskytnuté provozovateli návštěvníkem webových stránek prostřednictvím kontaktního či poptávkového formuláře jsou zpracovávány za účelem zpracování a odpovědi na dotaz nebo poptávku služeb provozovatele webových stránek, tedy za účelem provedení opatření na žádost subjektu údajů či za účelem uzavření smlouvy mezi provozovatelem a návštěvníkem. K takovémuto zpracování je provozovatel v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů oprávněn i bez dílčího výslovného souhlasu návštěvníka.
 2. Provozovatel dále zpracovává osobní údaje návštěvníka v případě, že má na jejich zpracování oprávněný zájem. Takovéto zpracování zahrnuje zpracování za účelem dokumentace transakcí a poskytnutých plnění, hájení a uplatňování práv provozovatele, vyřizování připomínek a dotazů návštěvníků a dalších osob navštěvujících webové stránky provozovatele a pro zasílání marketingových sdělení.
 3. Provozovatel dále zpracovává osobní údaje návštěvníka za účelem plnění právních povinností provozovatele stanovených mu zákonem či orgány veřejné moci.
 4. Návštěvník může udělit provozovateli souhlas, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány za účelem zasílání marketingových sdělení, tj. aktuálních nabídek o produktech a službách provozovatele. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení je možné udělit při odeslání kontaktního či poptávkového formuláře. Souhlasy se zpracováním osobních údajů jsou provozovatelem uchovávány. Souhlas lze kdykoliv odvolat a udělením souhlasu není podmíněno uzavření smlouvy s provozovatelem.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Při návštěvě webových stránek provozovatel zpracovává a shromažďuje údaje technického charakteru o zařízení návštěvníka, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, informace o internetovém prohlížeči návštěvníka, operačním systému či nastavení jazyka. Provozovatel také může zpracovávat informace o chování návštěvníka na webových stránkách, tj. např. jaké odkazy navštíví a jaké stránky jsou jím zobrazeny.
 2. Přistupuje-li návštěvník na webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z mobilních aplikací, jsou-li dostupné, může provozovatel zpracovávat i informace o mobilním zařízení (data o mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.).
 3. Provozovatel dále zpracovává osobní údaje, které byly návštěvníkem vyplněny a odeslány při vyplnění kontaktního nebo poptávkového formuláře, respektive při učiněný poptávky, zejména pak jméno, emailová adresa a telefonní kontakt návštěvníka. Dále pak jsou zpracovávány osobní údaje vzniklé činností provozovatele v souvislosti s vyřizováním obsahu přijatých dotazů nebo poptávek, případně informace nezbytné k uzavření smluvního vztahu mezi návštěvníkem a provozovatelem na základě poptávky návštěvníka. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, k jehož dosažení byly shromážděny.
 4. Osobní údaje získané dle tohoto článku jsou zpracovávány automatickým zpracováním při přijetí odeslání kontaktního nebo poptávkového formuláře, nebo návštěvě webových stránek, avšak pouze v nepatrné míře bez právních účinků nebo dopadu do sféry zájmu návštěvníka.

Předávání osobních údajů

 1. Osobní údaje nejsou bez souhlasu návštěvníka předávány třetím osobám. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. Osobní údaje návštěvníka nejsou poskytovány za účelem obchodování.
 2. Výjimkou je předávání osobních údajů třetím osobám v nezbytných případech. Těmito osobami pak mohou být subjekty poskytující provozovateli právní, daňové a jiné poradenství, přepravní a poštovní společnosti či další obdobné subjekty. Těmto osobám jsou osobní údaje návštěvníka zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou, zejména na dobu poskytnutí produktů a služeb, plnění smluvních a obdobných povinností, plnění povinností stanovených právním řádem, či výkon oprávněných zájmů provozovatele.
 3. Osobní údaje mohou být na základě rozhodnutí soudního, správního či orgánu činného v trestním řízení předány také těmto orgánům, avšak pouze v případech předvídaných platnou právní úpravou.

Doba zpracování

 1. Provozovatel zpracovává a ukládá osobní údaje pouze na dobu nutnou pro naplnění účelu, za nímž byly sesbírány. S ohledem na povinnosti provozovatele plynoucí z právních předpisů jsou osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu pěti (5) let od jejich získání.
 2. Provozovatel si ve výjimečných situacích vyhrazuje možnost na základě svého rozhodnutí odůvodněného zvláštními důvody zpracovávat osobní údaje i po uplynutí této doby, ne však déle než po dobu nezbytně nutnou.

Práva subjektu osobních údajů

 1. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů má návštěvník jakožto subjekt zpracovávaných osobních údajů následující práva:
  • právo na přístup k údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenesení osobních údajů k jinému správci,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má návštěvník za to, že jsou provozovatelem porušovány jeho práva související s ochranou osobních údajů.

Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

 1. Ke zpracovávaným osobním údajům provozovatel přistupuje pouze v nezbytných případech a v takové míře, která je potřebná pro dožení účelu, pro který byly osobních údaje shromážděny. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.
 2. Provozovatel může ke zpracování osobních údajů využít služeb zpracovatele osobních údajů. V tomto případě pak zpracovatel postupuju dle pokynů provozovatele. Zabezpečení osobních údajů tímto není dotčeno.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud jsou osobní údaje poskytovány provozovateli třetí osobou, je tato osoba povinna o této skutečnosti informovat subjekt osobních údajů.
 2. Veškeré námitky, stížnosti či práva dle čl. 7 těchto zásad nebo jiné podněty ke zpracování osobních údajů smí návštěvník učinit elektronicky na emailovou adresu provozovatele uvedenou výše nebo písemně na adresu sídla provozovatele.
 3. Má-li návštěvník za to, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, má návštěvník rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem příslušným pro otázky zpracování osobních údajů na území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 1. 2024